Regulamin sklepu

1. Dane podstawowe

Sklep internetowy działający pod adresem www.bekerfarb.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży farb, gruntów i impregnatów. Właścicielem sklepu jest firma:

BEKERFARB SP. Z O.O. SP.K.
Regon: 081133293
Nip: 9271933317

Podmiot uzyskał wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem wpisu 0000455492. Organem rejestrującym jest Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Adres do korespondencji:
BEKERFARB SP. Z O.O. SP.K.
Jordanowo 11,
66-200 Świebodzin

Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski.

Z obsługą sklepu można się kontaktować w godzinach:
8:00-16:00, od poniedziałku do piątku:

– telefonicznie: +48 507-085-416
– e-mailowo: biuro@bekerfarb.pl

2. Definicje

2.1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

2.3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

2.7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

2.8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

2.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Oferta

Produkty, które prezentujemy na stronie sklepu, stanowią ofertę handlową w myśl kodeksu cywilnego.

Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Zespół pracowników sklepu prowadzonego przez firmę Bekerfarb, dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością.

W przypadku niewykluczonej zmiany ceny produktu lub niektórych parametrów technicznych, nasz pracownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania klienta i umożliwienia wycofania zamówienia.

Sklep prowadzony przez firmę Bekerfarb zastrzega sobie prawo do powodowanego zjawiskami niezależnymi, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronie internetowej. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego towaru nie będzie w magazynie, klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.

4. Procedura zamówienia i wysyłki

Zamówienia można składać na 3 sposoby:

– poprzez kontakt telefoniczny- bezpośrednio u konsultanta w godzinach 8:00-16:00
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@bekerfarb.pl,
– poprzez zakup bezpośredni na stronie bekerfarb.pl

Natychmiast po złożeniu i opłaceniu zamówienia w sklepie internetowym kupujący otrzymuje e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia i przesłanie go na produkcję. Informujemy również na bieżąco o postępie prac związanych z etapami realizacji zamówienia. Standardowy czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi 24h, zamówienia złożone do godziny 12 wysyłane są jeszcze tego samego dnia. Wysyłki odbywają się w dni robocze. Należy pamiętać, że podany termin dotyczy maksymalnego czasu przygotowania towaru do wysyłki, należy do niego doliczyć czas potrzebny na dowóz towarów przez kuriera (zwykle 1-2 dni). W sytuacji możliwości wystąpienia opóźnień w realizacji lub w przypadku zamówień niestandardowych, kontaktujemy się z kupującym telefonicznie.

Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień oraz listy elektroniczne o wątpliwej treści nie będą rozpatrywane. W przypadku braku akceptacji zamówienia przez sklep w terminie 5 dni, zamówienie uznaje się za nieważne.

Sklep prowadzony przez firmę BEKERFARB nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Wówczas, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną, a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejsza się o koszty wysyłki (* dotyczy przedpłaty na konto).

Do każdej przesyłki dołączony zostaje dokument sprzedaży, będący pierwszorzędnym dokumentem uprawniającym do korzystania z prawa gwarancji, reklamacji lub zwrotu towaru.

Firma BEKERFARB wystawia faktury VAT na życzenie Klienta. Aby ją otrzymać należy podczas składania zamówienia dopisać lub poinformować o tym obsługę sklepu podając dane firmy. Faktury VAT nie wystawiamy po zrealizowaniu zamówienia. Zamówione towary są dostarczane na adres do wysyłki, zależnie od wyboru Klienta – za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty wysyłki zależą od wagi towaru i widnieją na stronie z pełnym opisem.

Zapłaty za towar dokonać można za pomocą przedpłaty na konto.

Klient ma możliwość w obecności kuriera, sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny niezbędny do uznania reklamacji.

Sposoby pakowania naszych produktów opisane są na stronie – sposoby pakowania.

5. Płatności

Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) do kwoty 1000 zł oraz zamówieniu telefonicznym, drogę elektroniczną poprzez przedpłatę na konto bankowe sklepu, lub płatność online.

6. Koszt wysyłki

Klient sam dokonuje wyboru przewoźnika w końcowym etapie zamówienia. Ceny uzależnione są od wagi i wielkości zamówienia. Klient decyduje samodzielnie o koszcie jaki poniesie za przesłanie produktów. Przy każdym przewoźniku podana jest cena transportu oraz czas dostarczenia towaru.

7. Prawo do zwrotu

Klient prywatny zawierając umowę na odległość, w myśl ustawy (Dz. U. z dnia 30 maja 2014r.) może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej (wzór do pobrania poniżej) w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia przesyłki.

Towar powinien wrócić w niezmienionym stanie, w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, wraz z paragonem lub kopią faktury. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zamknięte fabrycznie nie mogą być zwrócone po otwarciu.

Do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta listem poleconym lub mailem na adres biuro@bekerfarb.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dostępny jest do pobrania bezpośrednio ze strony  – odstąpienie od umowy sprzedaży.pdf

Sklep po otrzymaniu oświadczenia natychmiast potwierdzi odstąpienie od umowy listem poleconym lub mailem.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

Pieniądze w wykluczeniem kosztu wysyłki zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane konto w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru.

W przypadku firm zwrotów nie uznajemy.

Sklep nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Do rzeczy nieprefabrykowanych zaliczamy: farby, impregnaty barwiące, grunty barwiące, żywice do posadzek oraz membranę dachową.

8. Reklamacja

Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie.

Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia szkody, sporządzić protokół odbioru dostępny u dostawcy. Konieczne do podjęcia postępowania reklamacyjnego są zdjęcia uszkodzenia towaru.

Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą sklepu i podaniem przyczyny reklamacji. Kolejnym etapem jest wysłanie na adres firmy, towaru w niezmienionym stanie wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Od czasu przyjęcia reklamacji klient czeka na jej rozpatrzenie 14 dni.

Przesyłki o dużej wadze lub gabarytach powinny być wysłane po uzgodnieniu z obsługą sklepu – firmą kurierską.

Uznana reklamacja wiąże się z wymianą na nowy lub naprawą, i wysyłką towaru w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby firmy.

9. Polityka ochrony danych osobowych

Dokonując rejestracji w sklepie prowadzonym przez firmę BEKERFARB, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.

Firma BEKERFARB daje gwarancję przestrzegania zasad Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r oraz gwarancję nieudostępniania ich innym osobom fizycznym i prawnym.

10. Roszczenia sporne

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

11. Prośba o opinie

Po dokonaniu zakupu w naszym sklepie internetowym, Klient otrzyma automatycznie wysyłaną wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii na temat zakupionego produktu. Klient nie jest zobowiązany do wystawiania opinii, jednakże zachęcamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z zakupem. Celem wysyłki ww. wiadomości jest zbieranie przez Sprzedawcę informacji zwrotnych od Klientów oraz doskonalenie jakości oferowanych produktów i usług.

Koszyk
Masz pytania?
Zostaw swój numer telefonu, odzwonimy.
Masz pytania?
Zostaw swój numer telefonu, odzwonimy.